ცაგარეიშვილი სერგო

ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დიაკონიძე მაია

დოქტორანტი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება საქართველოში

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ციმინტია კახაბერ

პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ჭანია მაია

ასისტენტ პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საქართველოს მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი მახასიათებლები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ცინცაძე ასიე

პროფესორი; ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, ფინანსების, ბუღალტერიისა და აუდიტის დეპარტამენტი; ხარისხის მართვის სამსახური, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მელოიან-ფუტკარაძე ლილით

ასისტენტ პროფესორი, ფინანსების, ბუღალტერიისა და აუდიტის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

დაზღვევის პროდუქტის მოსალოდნელი სარგებლიანობის გავლენა სადაზღვევო ბიზნესის განვითარებაზე

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია