ჩიტეიშვილი მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ღირებულებები და ღირებულებათა ტიპები ბიზნესში

(პიროვნებათაშორის ურთიერთობათა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჩიხლაძე ნიკოლოზ

პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

რუსაძე ნანა

დოქტორანტი, საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი ასპექტები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჩიხლაძე თათია

იურისტი / დოქტორანტი, იურიდიული დეპარტამენტი / სამართლის სკოლა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური / კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი და საგანი

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჩხეიძე ია

ასოცირებული პროფესორი; პროკურორი, სამართლის დეპარტამენტი; საპროკურორო საქმიანობის ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ქუთაისი, საქართველო

სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია