შავლაყაძე ნანა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კილასონია ნიკოლოზ

მაგისტრანტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

წყალტუბო - წარსულიდან მომავლამდე

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

შალამბერიძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ახალაძე ზეინაბ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

აგრარული სექტორი - აგროდაზღვევის პრობლემა და მისი მოგვარების გზები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შალამბერიძე ხათუნა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საკრედიტო პოლიტიკის რეგულირების აქტუალური საკითხები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შანიძე გოდერძი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის საზღვარგარეთული გამოცდილება

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შენგელია მამუკა

პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოსამართლეთა დამოუკიდებელი აზრი - განზოგადება და შედეგი

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შენგელია ნანა

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

თანამედროვეობის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მედიაში ასახვის ზოგიერთი ასპექტი

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შონია დევი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მამულაძე ნინო

დოქტორანტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ქვეყნის იმიჯი და საინვესტიციო გარემო

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შონია ნანა

პროფესორი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი; ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ქობულაძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი; უწყვეტი განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი; უწყვეტი განათლების ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ეფექტური კომუნიკაცია – საჯარო მმართველობის წარმატების საწინდარი

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

აბსტარაქტი

სტატია