ყიფიანი მავლინა

ასისტენტ პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოს ეკონომიკა - პოლიტიკური ეკონომიის ზვარაკი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია