უფლისაშვილი გურამი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საპენსიო რეფორმის პერსპექტივები საქართველოში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია