სილადაძე დალი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

აგრარული სექტორის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

სოლოღაშვილი დალი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უდესიანი თათია

მთავარი სპეციალისტი; დოქტორანტი, შიდა აუდიტის დეპარტამენტი; ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

შიდა აუდიტის როლი სახელმწიფოებრივი მართვის სისტემაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია