ონიანი იულია

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის სიდიდეზე მოქმედი ფაქტორების სტატისტიკური ანალიზი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ონიანი ლელა

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსებისა და საბანკო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ღოღობერიძე თამარ

სპეციალისტი, საოპერაციო განყოფილება, ს.ს პროგრესბანკი, ბათუმი, საქართველო

საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ონიანი-საღინაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ელექტრონული ბიზნესის განვითარების საკითხები საქართველოში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია