მაკუტენიენე დაივა

ასოცირებული პროფესორი, ბუღალტერიისა და ფინანსების დეპარტამენტი, ალექსანდრე სტულგინსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ინსტიტუტი, კაუნასი, ლიტვა

Development Trends of Georgian Agri-Food Export to EU

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

მაღლაკელიძე დეზდემონა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვაშაკიძე ნათელა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ძირითადი საშუალებების გადაფასების აღრიცხვის ზოგიერთი ასპექტები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მაღრაძე მერაბი

ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დისპოზიციურ განწყობათა როლი პიროვნების ქცევაში

(პიროვნებათაშორის ურთიერთობათა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მახათაძე სულხან

დოქტორანტი; ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, თბილისი, საქართველო

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავალის გაზრდის რეალური გზები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მერკანი მეთინ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Foreign Controlled Bank and Bank Competition Link in Georgian Banking Sector

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

მეტრეველი მარინა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ახვლედიანი ნონა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ტურიზმის კონკურენტუნარიანობისათვის

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მინდაძე ომარი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პატიმრობა როგორც თავისუფლების აღკვეთის უკიდურესი ფორმა და მისი გამოყენების სამართლებრივი პრობლემები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მორგულეცი აქსანა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ტექნოლოგიისა და დიზაინის ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

შულგა ვალენტინა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ტექნოლოგიისა და დიზაინის ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

Innovative Approach to the Management of Universities in Terms of Sustainable Development

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper  

მუშკუდიანი ზურაბ

დოქტორანტი; მოწვეული სპეციალისტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

About Some Aspects of European System of Financial Supervision

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

Paper