ლეკაშვილი ეკა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თბილისი, როგორც ტურიზმის ბაზრის აგენტი

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ლეჟავა ეკა

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ველოსპორტი - მეცნიერის ჯანსაღი მომავალი

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ლილუაშვილი ბაკურ

პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ქორწინება საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია