კამლაძე ლელა

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

რისკის მართვა, როგორც შიდა აუდიტის მთავარი ფუნქცია

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კაპანაძე მაია

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კვანტალიანი მერაბი

უფროსი მასწავლებელი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, კოლეჯი "მერმისი", თბილისი, საქართველო

ინოვაციური ტექნოლოგიები და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კაშია ნინო

პედაგოგი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პრევენციის როლი ეკოლოგიურ სამართალდარღვევათა თავიდან ასაცილებლად

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კახიძე ეკატერინე

მკვლევარი, სამეცნიერო ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ნიკო ნიკოლაძე და საქალაქო თვითმმართველობა

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კინწურაშვილი ირაკლი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მარკეტინგული ხელშეწყობა და ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კინწურაშვილი ქეთევან

პროფესორი; დეკანი, სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბზეკალავა შალვა

სტუდენტი, აგრარული პროგრამა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კინწურაშვილი თეონა

მაგისტრანტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი - თანამედროვე აგრარული ეკონომიკური პოლიტიკის სოციალური პროექტი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კოპალიანი მანანა

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დანაშაულისა და სასჯელის კატეგორიები ძველი ქართული საერო, ჩვეულებითი და რომის სამართლის მიხედვით

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კოჩაძე თეიმურაზ

პროფესორი, ტრანსპორტისა და მშენებლობის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

იმერეთის რეგიონის ტურისტული სვლაგეზების მობილური აპლიკაცია

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუპრაშვილი თენგიზ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მარკეტინგის თანამედროვე ფილოსოფია

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუხალაშვილი დავით

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის სკოლა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ქუთაისი, საქართველო

საზღვაო პორტის უსაფრთხოება და რისკები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუხიანიძე ირმა

დოქტორანტი, სამართლის დეპარტამენტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპის არსებობა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების განსაზღვრისას

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუხიანიძე ქეთევან

პედაგოგი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შვილად აყვანასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემის შესახებ

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია