ზაქარაძე ეკატერინა

სამსახური უფროსი, სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამების სამსახური, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, თბილისი, საქართველო

კავკასიის რეგიონის ფუნქცია და აბრეშუმის გზის როლი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია