დევიძე ეკა

ტურიზმის პროგრამებოს კოორდინატორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Medical Tourism Development Trends in Georgia

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

Abstract