გაბადაძე იზოლდა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გოგისვანიძე ვახტანგ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

წერეთელი ინეზა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ეკონომიკის გლობალიზაცია - მსოფლიო სამეურნეო სისტემაზე გადასვლის პროცესი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გამსახურდია თამაზი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მენეჯერული აზროვნება, როგორც წარმატებული სამეწარმეო საქმიანობის წამყვანი ფაქტორი

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გეგეჭკორი დავით

პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Nuclear Massive Weapons and International Security

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

Abstract

Paper  

გელაშვილი მადონა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Trading Policy and Georgian Export

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper  

გეჩბაია ბადრი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

შიმანოვსკა-დიანიჩი ლუდმილა

პროფესორი, მენეჯმენტის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი, პოლტავა, უკრაინა

Innovation: Theory and Practice

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

Abstract

Paper  

გველესიანი ელისო

ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ტურისტული ფირმის პერსონალის შერჩევისა და მართვის ორგანიზაციული საკითხები

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გიგოლაშვილი მირიან

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საბანკო მომსახურების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გიმირე სურაჯი

დოქტორანტი, ეკონომიკისა და განვითარების დეპარტამენტი, პრაღის აგრარული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი

ჰეჯკრლიკი ჯირი

აკადემიური დოქტორი, ეკონომიკისა და განვითარების დეპარტამენტი, პრაღის აგრარული უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი

Does A Long-term Relationship Exist between Agriculture and Economic Growth in Georgia?

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

გოგბერაშვილი თამაზი

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჭეიშვილი თამთა

პედაგოგი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტების საფუძვლები

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გოგოლიძე ირმა

ასისტენტ პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უსაფრთხოების დილემა და გლობალური გამოწვევები

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გოლეთიანი რობერტ

პროფესორი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კუჭუხიძე იაკობ

ასისტენტ პროფესორი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფილოსოფიური პრობლემატიკის აქტუალური საკითხები არჩილ ჯორჯაძის შემოქმედებაში (ზოგიერთი ასპექტები)

(პიროვნებათაშორის ურთიერთობათა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გორგასლიძე მეგი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოსახლეობის სოციალური დაცვის პრობლემები საქართველოში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გუგეშაშვილი თინათინ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ლომინაშვილი-ფრუიძე მედეა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

იმერეთის რეგიონში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საკითხისათვის

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გულეიშვილი ნინო

წარმომადგენელი ქუთაისში, საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, ქუთაისი, საქართველო

ადმინისტრაციული დავების განხილვის თავისებურებანი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია