ბაბუნაშვილი ანზორი

პედაგოგი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მობილური ტექნოლოგიების გამოყენება ბიზნეს-პროცესების მართვაში

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბანძელაძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მენაბდიშვილი ვახტანგ

ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიზნესი, კომუნიკაცია და ეთიკური ქცევები

(პიროვნებათაშორის ურთიერთობათა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბარბაქაძე ელიზბარ

დოქტორანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების ფორმები და ძირითადი მეთოდები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბენიძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიწაძე ჯამბულ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დაზღვევის როლი ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბერიძე ლაშა

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

კონკურენცია საბანკო სექტორში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბეშკენაძე ზვიადი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ეროვნული ვალუტის კურსსა და სავაჭრო ბალანსის მდგომარეობას შორის ურთიერთკავშირის საკითხისათვის

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბოიკო მარგარიტა

პროფესორი; დეკანის მოადგილე, სასტუმროსა და რესტორნების დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და ვაჭრობის ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

მელნიჩენკო სვეტლანა

პროფესორი; რექტორის მოადგილე, სასტუმროსა და რესტორნების დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და ვაჭრობის ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

ვედმიდი ნადია

პროფესორი; დეკანი, სასტუმროსა და რესტორნების დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და ვაჭრობის ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

Development of Tourism in the Economic Crisis

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper