აბუსელიძე გიორგი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ჯოანა მარია

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ეკონომიკის სკოლა, ვარშავა, პოლონეთი

Creating the Unique Destination Proposition (The Case of Poland)

(ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მიმართულებები)

Abstract

Paper  

ალეკნევისიენე ვილია

პროფესორი, ეკონომიკის, ბუღალტერიისა და ფინანსების განყოფილება, ალეკსანდრე სტულგინსკის უნივერსიტეტი, კაუნასი, ლიტვა

Determination of the Fair Value of a Multifunctional Family Farm

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

არნანია-კეპულაძე თამილა

პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შრომის ბაზრის ფორმალური ინსტიტუტები: სტრუქტურა და ხასიათი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ასათიანი გიორგი

პედაგოგი, სამართლის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თანამედროვე ტერორიზმი - წარმოშობის ისტორია, კლასიფიკაცია და პრევენციის საკითხები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ახალაძე ზეინაბ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შალამბერიძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასურსათო უსაფრთხოების შეფასების საკითხები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია