სექცია:

ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები

ტერორიზმის სახეები მისი განმაპირობებელი ფაქტორები

კვიტაშვილი გიორგი, ბუცხრიკიძე ავთანდილი


აბსტრაქტი