სექცია:

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

სასამართლოს გარე მოლაპარაკება მომხმარებლის გადახდისუუნარობისას

გუნცაძე ნანა


აბსტრაქტი   

საავტორო უფლებების წინაშე არსებული თანამედროვე გამოწვევები

კარანაძე მელანია


აბსტრაქტი   

The Importance of Raising Awareness of Occupational Health and Safety Standards in Georgia

კუხიანიძე ქეთევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შრომის სამართლის საკოლიზიო საკითხები საერთაშორისო კერძო სამართალში

ლილუაშვილი ბაკური


აბსტრაქტი   

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი

მარინაშვილი მარინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საოკუპაციო ხაზთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართველების უფლებრივი მდოგმარეობა მცოცავი ანექსიის პირობებში

მოდებაძე ვალერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კოლიზიური ნორმის არჩევანი - მითითება უცხოურ სამართალზე

მსხვილიძე თამარი


აბსტრაქტი   

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის გავლენა მომხმარებელთა უფლებებზე

უგულავა ანა


აბსტრაქტი   

ხულიგნობის სტრუქტურა და დინამიკა 2017-20 წწ.

შენგელია ირაკლი


აბსტრაქტი   

საერთაშორისო სამართლის ამკრძალავი ნორმების ანალიზი ცალკეული სახის იარაღის მიმართ

შენგელია მამუკა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მედიის სამართლებრივი რეგულირების სტანდარტები და მასმედიასთან ურთიერთობის პრობლემა

შენგელია ნანა, ხოხიაშვილი მაია


აბსტრაქტი   

The legal nature of the transactions on making contributions to the business companies

ხანიევა ფატიმა


აბსტრაქტი   

სესხის ხელშეკრულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

ხურციძე თამილა


აბსტრაქტი   ნაშრომი