სექცია:

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

დაცული ტერიტორიები, როგოც რეგიონის ტურისტული ინდუსტრიის საფუძველი

ბლიაძე ნანა, კვაბზირიძე მაგდანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში - ოკაცეს კანიონი

დოღონაძე თათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობისა და დასაქმების მნიშვნელოვანი ასპექტები პანდემიის პირობებში

ვირსალაძე ნაირა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ციფრული ბიზნესის გამოყენება პანდემიის პირობებში საქართველოში

თოქმაზიშვილი მიხეილი, ლომინაშვილი შოთა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დისტანციური სწავლების დანერგვისა და განვითარების მნიშვნელობა განვითარებად ქვეყნებში – საქართველოს მაგალითზე

ნოზაძე მზევინარი, ქავთარაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს მინერალური წყლების რესურსების ძირითადი ასპექტები

სააკიანი ჯემა


აბსტრაქტი   ნაშრომი