სექცია:

ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები

ბავშვთა უფლებების კონვენციისა და მდგრადი განვითარების მიზნების ინტეგრაციის ფორმები და საშუალებები სასწავლო პროცესში (ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი მიმართულების მაგალითზე)

ბლიაძე მაია, ტყემალაძე შორენა, ფეტვიაშვილი ნინო


აბსტრაქტი   

ბავშვთა უფლებები ბავშვთა დაცვისა და მართლმსაჯულების სისტემებში

კუჭავა თეონა


აბსტრაქტი   

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლი ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხში

მიქაბაძე სოფიკო, კირთაძე ნანული, თედოშვილი სოფიო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბავშვის უფლება მიიღოს ინფორმაცია, ბავშვები ციფრულ სამყაროში

ქურციკიძე მაია


აბსტრაქტი   

თანასწორი, ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლება

ყიფარაძე მაია


აბსტრაქტი   

ბავშვის უფლებათა ხელშეწყობა უნივერსიტეტების მეშვეობით

ჯოხაძე ნათია


აბსტრაქტი   

Investing in Child Rights; the best investment for sustainable development

ჰალილი ჰასანი


აბსტრაქტი