ჩომახიძე დემური

უფროსი მრჩეველი, მრჩეველთა საბჭო, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

ცხაკაია ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ლელაძე ნაზი

დოქტორანტი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებაში მცირე ჰიდროენერგეტიკის ადგილი და როლი

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

სტატია