შალამბერიძე ხათუნა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გუგეშაშვილი თინათინი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

პანდემია და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შალამბერიძე ხათუნა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

The Role of Innovation in the Development of Commercial Banks in Georgia

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

Paper  

შალამბერიძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ახალაძე ზეინაბი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Covid-19 პირობებში ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შანიძე გოდერძი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ტურისტული ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები პოსტ - პანდემიურ პერიოდში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შენგელია მამუკა

პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საერთაშორისო სამართლის ამკრძალავი ნორმების ანალიზი ცალკეული სახის იარაღის მიმართ

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შენგელია ირაკლი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ხულიგნობის სტრუქტურა და დინამიკა 2017-20 წწ.

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

შენგელია ნანა

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ხოხიაშვილი მაია

დოქტორანტი, სამართლის პროგრამა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მედიის სამართლებრივი რეგულირების სტანდარტები და მასმედიასთან ურთიერთობის პრობლემა

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მახათაძე სულხანი

ბინსესის ადმინისტრირების დოქტორი; მოწვეული სპეციალისტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი მუნიციპალიზმის განვითარებაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კოპალიანი ირინე

მმართველი; ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი; მოწვეული სპეციალისტი, ქუთაისის ფილიალი; ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქართველოს საბანკო ბაზარზე შესასვლელი ბარიერების სრულყოფის შესახებ

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კუპატაძე კახა

დოქტორანტი; ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მახათაძე სულხანი

ბინსესის ადმინისტრირების დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შესყიდვების ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია