ყიფარაძე მაია

ხელმძღვანელი, განათლების განყოფილება, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, თბილისი, საქართველო

თანასწორი, ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლება

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი