ქარქაშაძე ნარგიზა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბარათაშვილი საბა

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საცალო ვაჭრობის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა (სასურსათო ბაზრის მაგალითზე)

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ქიქოძე ნუნუ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ცვლილებების მართვის საკითხები ქართულ ბიზნესკომპანიებში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

ქურციკიძე მაია

ხელმძღვანელი, კომუნიკაციის განყოფილება, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, თბილისი, საქართველო

ბავშვის უფლება მიიღოს ინფორმაცია, ბავშვები ციფრულ სამყაროში

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი