უგულავა ანა

მაგისტრანტი, სამართლის პროგრამა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის გავლენა მომხმარებელთა უფლებებზე

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი