სააკიანი ჯემა

დოქტორანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საქართველოს მინერალური წყლების რესურსების ძირითადი ასპექტები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

სანიკიძე გივი

დირექტორი, ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

სატარიფო რეგულირების საფუძვლები

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

სვანაძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მიწათსარგებლობა, დაბეგვრისა და მიწის რენტის აქტუალური საკითხები საქართველოში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

სოლოღაშვილი დალი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

უდესიანი თეა

ბინსესის ადმინისტრირების დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სახელაშვილი ნათია

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მარაგების რაოდენობისა და შეფასების გავლენა საწარმოთა ფინანსურ შედეგებზე

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

სოლოღაშვილი დალი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

არნანია-კეპულაძე თამილა

პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჭიღლაძე ნათია

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

COVID-19 პანდემიის გავლენა დასაქმებასა და შემოსავლებზე საქართველოში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

სუმბაძე ნიკოლოზი

დირექტორი, ბაზრის მონიტორინგის დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი