ნადირაძე გივი

დირექტორი, წყალმომარაგების დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

წყალმომარაგების სექტორში მიმდინარე რეფორმები

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

ნადირაძე გივი

დირექტორი, წყალმომარაგების დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

მომსახურების ხარისხის დონე და საფასურის ხელმისაწვდომობა

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

ნარმანია დავითი

ხელმძღვანელი, ოფისი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში რეფორმების მიმდინარეობა, გამოწვევები და მოსალოდნელი შედეგები

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

ნოზაძე მზევინარი

ასოცირებული პროფესორი, საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ქავთარაძე ნინო

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

დისტანციური სწავლების დანერგვისა და განვითარების მნიშვნელობა განვითარებად ქვეყნებში – საქართველოს მაგალითზე

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია