ვირსალაძე ნაირა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობისა და დასაქმების მნიშვნელოვანი ასპექტები პანდემიის პირობებში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია