დოღონაძე თათია

ასისტენტ-პროფესორი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში - ოკაცეს კანიონი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია