გერაძე რევაზი

დირექტორის მოადგილე, ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

ბუნებრივი გაზის ბაზრის ლიბერალიზაცია

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

გერაძე რევაზი

დირექტორის მოადგილე, ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, თბილისი, საქართველო

ელექტროენერგიის მოხმარებისა და კრიპტოვალუტების ფასის დინამიკის ანალიზი

(ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება)

აბსტარაქტი

გუნცაძე ნანა

დოქტორანტი, სამართლის პროგრამა, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სასამართლოს გარე მოლაპარაკება მომხმარებლის გადახდისუუნარობისას

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი