ბლიაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კვაბზირიძე მაგდანა

ასოცირებული პროფესორი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დაცული ტერიტორიები, როგოც რეგიონის ტურისტული ინდუსტრიის საფუძველი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბლიაძე მაია

პროფესორი, სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ტყემალაძე შორენა

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფეტვიაშვილი ნინო

ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ბავშვთა უფლებების კონვენციისა და მდგრადი განვითარების მიზნების ინტეგრაციის ფორმები და საშუალებები სასწავლო პროცესში (ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი მიმართულების მაგალითზე)

(ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი