სექცია:

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები

ენერგოეფექტურობა - ქვეყნის თანამედროვე განვითარების ქვაკუთხედი

ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევანი, ფანცხავა ელენე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Romanian Public Administration Institutions Talking to the Public: Identity Construction and Linguistic Challenges

ჩიფერი სორინა


აბსტრაქტი