სექცია:

ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები

სოციალური და გლობალური ცვლილებები პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებებში

კოსტავა თინათინი, ჭეიშვილი თამთა


აბსტრაქტი   ნაშრომი