სექცია:

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

ადგილობრივი თვითმმართევლობის მნიშვნელობა, მისი წარმოშობისა და განვითარების ეტაპები საქართველოში

გულეიშვილი ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შვილად აყვანის გაუქმებისა და ბათილად ცნობის საფუძვლები

კუხიანიძე ქეთევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საჯარო წესრიგის განმარტების თავისებურებანი საერთაშორისო კერძო სამართალში

მსხვილიძე თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართლის პრინციპები, კატეგორიები და ფარგლები

შენგელია მამუკა, სალდაძე დარეჯანი, ჭარბაძე მარიამი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბავშვის უფლებები არასრულწოვანთა მართლმსაჯულებაში

ჩხეიძე ია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მედიკოსთა პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის სამართლებრივი ასპექტები

ხურციძე თამილა


აბსტრაქტი   ნაშრომი