სექცია:

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

Decentralization Lessons for Ukraine

ბეზუბკო ბორისი, დოჟდიკოვა დიანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დოლარიზაცია - მიზეზები, შედეგები და მისი დაძლევის გზები (საკითხის თეორიული ასპექტები)

ბეშკენაძე ზვიადი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქვეყნის ბუნებრივი და ფინანსური რესურსების ეფექტური ხარჯვისადმი ძირითადი მიდგომები

გამსახურდია თამაზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სოციალური პრობლემები, როგორც სტუდენტების დასაქმების წინაპირობა და მისით გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სტრესი

მჭედლიშვილი მანანა, ტაბატაძე ნაირა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საწარმოს ტურისტულ სტატუსთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების გავლენა აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე

ფალავანდიშვილი ნარგიზ, ბახტაძე ეკა, ბოლკვაძე ნატო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

რელიგიური ტურიზმი, როგორც პროდუქტი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ჩახვაშვილი დავით, მამაცაშვილი ეთერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დაგროვებითი საპენსიო სქემის უცხოური გამოცდილება და საქართველოს რეალობა

ცინარიძე რამინი, ცეცხლაძე ლევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების რამდენიმე ასპექტის შესახებ საქართველოში

ძოწენიძე ციცინო


აბსტრაქტი   

ლიდერი ქალის უპირატესი ასპექტები თანამედროვე საზოგადოებაში

ჭელიძე მედეა, ბერიძე თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინოვაციური სოცილური ინვესტიციების, როგორც დემოგრაფიული ფონის მასტიმულირებელი ფაქტორი

ჯანელიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი