სექცია:

ბავშვთა უფლებები

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში

კუჭავა თეონა


აბსტრაქტი   

საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსი

ტურავა პაატა


აბსტრაქტი   

UN Convention on the Rights of the Child

ხალილი ღასანი


აბსტრაქტი