ჭელიძე მედეა

ასოცირებული პროფესორი, საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ბერიძე თამარი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ლიდერი ქალის უპირატესი ასპექტები თანამედროვე საზოგადოებაში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჭუმბურიძე მანანა

პროფესორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპატრამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიწაძე ელზა

კომპიუტერული ტექნოლოგიების დოქტორი, პედაგოგი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპატრამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჯანაძე ლია

პედაგოგი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპატრამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კრედიტ-რისკების მართვის თანამედროვე მიდგომების აქტუალური საკითხები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია