ცაავა გიორგი

პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მოსიაშვილი ვალერი

პროფესორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Determining the Factor of Interaction of the Risks in Banking Business and the Establishment of the Author’s Formula for its Quantitative Calculation

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

Paper  

ცაავა შორენა

სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ნასყიდაშვილი გიორგი

მაგისტრანტი, ინფორმაციის დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების პროგრამა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ეკონომიკური კეთილდღეობა და ზოგადი ფინანსური განათლება საქართველოს მასშტაბით

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ცინარიძე რამინი

ასისტენტ-პროფესორი, ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ცეცხლაძე ლევანი

დოქტორანტი, საერთაშორისო ბიზნესის პროგრამა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

დაგროვებითი საპენსიო სქემის უცხოური გამოცდილება და საქართველოს რეალობა

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ცინცაძე ასიე

პროფესორი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ვაშაყმაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

თავაძე ირინე

ასისტენტ-პროფესორი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ევროპის ასოცირების შეთანხმების დირექტივების შესრულების მდგომარეობა და პრობლემები საფინანსო ბაზარზე

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია