ჩახვაშვილი დავით

ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მამაცაშვილი ეთერი

ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, საზოგადოებრივი კოლეჯი "ორიენტირი", თბილისი, საქართველო

რელიგიური ტურიზმი, როგორც პროდუქტი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჩიფერი სორინა

პედაგოგი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტი, იაში,

Romanian Public Administration Institutions Talking to the Public: Identity Construction and Linguistic Challenges

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

Abstract

ჩხეიძე ია

ასოცირებული პროფესორი; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოორდინატორი, სამართლის დეპარტამენტი; ანალიტიკური სამმართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს გენერალური პროკურატურა;, თბილისი, საქართველო

ბავშვის უფლებები არასრულწოვანთა მართლმსაჯულებაში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია