შალამბერიძე ხათუნა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კომერციული ბანკის კაპიტალის მართვის სრულყოფის საკითხები ახალ რეგულაციებთან მიმართებაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შანიძე გოდერძი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიზნესის განვითარების რეზერვები ტურისტულად აქტიურ იმერეთის რეგიონში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შენგელია მამუკა

პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სალდაძე დარეჯანი

ადვოკატი, ქუთაისის ფილიალი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქუთაისი, საქართველო

ჭარბაძე მარიამი

იურისტი, იმერეთ-რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მომსახურების ცენტრი, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქუთაისი, საქართველო

დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართლის პრინციპები, კატეგორიები და ფარგლები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კოპალიანი ირინე

დოქტორანტი; სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ქუთაისის ფილიალის მმართველი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

დიდბარიძე მერი

საკრედიტო ექსპერტი, საკრედიტო განყოფილება, სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალი“, ქუთაისი, საქართველო

ჭარბვალიანობა და მისი შეფასების მეთოდები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია