ფალავანდიშვილი ნარგიზ

ასისტენტ-პროფესორი, ტურიზმის ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ბახტაძე ეკა

ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმის ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ბოლკვაძე ნატო

ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

საწარმოს ტურისტულ სტატუსთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების გავლენა აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია