ტურავა პაატა

პროფესორი; მოწვეული ექსპერტი, სამართლის ფაკულტეტი; პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თვილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს პარლამენტი, თბილისი, საქართველო

საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსი

(ბავშვთა უფლებები)

აბსტარაქტი