სამჭკუაშვილი ნინო

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

დარჩიაშვილი ნიკოლოზი

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი