მსხვილიძე თამარი

პედაგოგი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საჯარო წესრიგის განმარტების თავისებურებანი საერთაშორისო კერძო სამართალში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მჭედლიშვილი მანანა

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების დეპარტამენტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ტაბატაძე ნაირა

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების დეპარტამენტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სოციალური პრობლემები, როგორც სტუდენტების დასაქმების წინაპირობა და მისით გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სტრესი

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია