კოსტავა თინათინი

საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჭეიშვილი თამთა

ისტორიის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სოციალური და გლობალური ცვლილებები პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებებში

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუპრაშვილი თენგიზი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სამომხმარებლო ლოიალობა საცალო ვაჭრობაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კურდღელია ნათია

დოქტორანტი, ეკონომიკის პროგრამა, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვაშაკიძე ნათელა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მცირე და საშუალო საწარმოთა სტატუსის ერთიანი განსაზღვრის მნიშვნელობა და დანიშნულება

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუჭავა თეონა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი, ბავშვთა დაცვის სექცია, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, თბილისი, საქართველო

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში

(ბავშვთა უფლებები)

აბსტარაქტი

კუხიანიძე ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

შვილად აყვანის გაუქმებისა და ბათილად ცნობის საფუძვლები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია