ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევანი

პროფესორი, თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ფანცხავა ელენე

ასისტენტ-პროფესორი, თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ენერგოეფექტურობა - ქვეყნის თანამედროვე განვითარების ქვაკუთხედი

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია