დემიდენკო ლუდმილა

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების დეპარტამენტი, კიევის ტარას შევჩენკოს ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

ნესტერენკო ოლენა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკური თეორიის, მაკრო- და მიკრო ეკონომიკის დეპარტამენტი, კიევის ტარას შევჩენკოს ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

Development of Small Business Taxation: Ukraine and Georgia Practices

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract