გამსახურდია თამაზი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ქვეყნის ბუნებრივი და ფინანსური რესურსების ეფექტური ხარჯვისადმი ძირითადი მიდგომები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

გულეიშვილი ნინო

დამცველის წარმომადგენელი იმერეთის რეგიონში, საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური, საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომმისია, ქუთაისი, საქართველო

ადგილობრივი თვითმმართევლობის მნიშვნელობა, მისი წარმოშობისა და განვითარების ეტაპები საქართველოში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია